Telektra
Hotel Monte Mulini Rovinj

PANIK I EVAKUACIJSKA RASVJETA PDF Ispis E-mail
1.   UVOD
Odabir rasvjete objekta, odluka je na koju utječu različiti faktori. Mnogi ljudi involvirani su od starta u procesu dizajna, te se tako javlja popriličan broj različitih ideja i specifikacija, sve do vremena kad se objekt već počne koristiti. Od krucijalne je važnosti da su svi sudionici projekta (kako predstavnici arhitektonske i građevinske struke, elektro i strojarske, tako i investitori i interijeristi...) involvirani u proces projektiranja od samog starta, kako bi proizveli najoptimalnija i najkvalitetnija rješenja. Jedna od bitnih sastavnica svakog projekta je nužna rasvjeta. Osim arhitektonskog i elektroprojekta, i protupožarni elaborat utječe na definiranje  nužne rasvjete, tako da svaki projekt nužne rasvjete ide na procjenu u MUP.
Integracija rasvjete u slučaju nužde sa standardnom rasvjetom, mora strogo poštivati standarde električnih sustava prilikom konstrukcjije zgrade ili određenog prostora. Treba poštovati sve propise i zakone, kako bi konstruirao sustav koji zadovoljava standarde.

2. NUŽNA RASVJETA

2.1. Osnovne funkcije nužne rasvjete
Glavne funkcije sustava rasvjete u nuždi jesu:
 • da omogući ljudima siguran izlaz iz problematičnih zona, odn. pružanje dovoljno rasvjete uzduž puteva za evakuaciju, tako da osobe sigurno mogu pronaći put do izlaza za vrijeme ispada mrežnog napona, ili  u slučaju havarija, odn. prirodnih katastrofa (požari, potresi i sl.);
 • da osigura adekvatne znakove i orijentacijske uvjete, kako bi ljudi pronašli evakuacijske putove;
 • osiguravanje lake indentifikacije požarne sigurnosne opreme, koja se nalazi na putu prema van.
Zakonom je regulirano  (Zakon o gradnji) da zgrada mora biti tako projektirana i izgrađena, da se u slučaju požara omogući da osobe neozlijeđene napuste građevinu, odnosno da se omogući njihovo spašavanje, te omogući zaštita spasilaca.

Izlaznim putevima iz građevine smatraju se posebno projektirani i izvedeni putevi koji vode od bilo koje točke do vanjskog sigurnog  ili sigurnog prostora u građevini, čiji parametri (širina, visina, vatrootpornost, označavanje, nužna rasvjeta) omogućavaju da osobe zatečene u požaru mogu sigurno (samostalno ili uz pomoć spasilaca) napustiti građevinu.
2
slika 1 tipine aplikacije i sluajevi potrebe za nunom rasvjetom
Slika 1: Tipične aplikacije i slučajevi potrebe za nužnom rasvjetom

2.2. Zakoni, propisi i norme

Pored osnovnih mjera protupožarne zaštite električnih instalacija u zgradarstvu, koje se primjenjuju u svim građevinama, posebnu pažnju potrebno je posvetiti prilikom projektiranja i izvođenja elektroinstalacija u visokim objektima obzirom na specifične zahtjeve ovih građevina. Činjenica da su u Hrvatskoj na snazi zakoni i pravilnici koji obrađuju ovo područje dijelom zastarjeli i nedorečeni, te činjenica da su usvojene određene strane norme koje pokrivaju ovo područje dijelom u suprotnosti s tumačenjima naših zakona i pravilnika, postavlja pred projektante elektroinstalacija određene dileme u pogledu primjena svih tih odredbi.

Kod projektiranja mjera protupožarne zaštite u sklopu električnih instalacija obavezno je zadovoljiti zahtjeve dane u slijedećim izdanjima:
 • Zakon o gradnji (N.N. br. 175/03, 100/04)
 • Zakon o zaštiti od požara (N.N. br. 58/93, N.N. br. 33/05)
 • Pravilnik o tehničkim normativima za el. instalacije niskog napona (N.N./ Sl. List 53/88)
 • Pravilnik o tehničkim propisima o gromobranima (N.N. br. 13/68, N.N. 55/96)
 • Zakon o normizaciji (N.N. br. 55/96, N.N. br. 163/03)
 • Pravilnik o tehničkim normativima za zaštitu visokih zgrada od požara (N.N. 59/93)
 • Pravilnik o zaštiti od požara ugostiteljskih objekata(N.N. 100/99)
 • Pravilnik o sustavima za dojavu požara (N.N. 56/99)
 • Norma za projektiranje sustava za dojavu požara (HRN DIN VDE 0833 dio 1 i 2)
 • Smjernice za projektiranje izlaznih puteva (NFPA 101/1994/E-2003)
 • Smjernice za projektiranje garaža (NFPA 88)
 • Pravilnik o projektima potrebnim za osiguranje pristupačnosti građevina osobama sa invaliditetom i drugim osobama smanjene pokretljivosti (N.N. br. 104/03)
 • Pravilnik o tehničkim normativima za hidrantsku mrežu za gašenje požara (N.N./ Sl.list 30/91)
 • Pravilnik o tehničkim normativima za ventilacijske ili klimatizacijske sisteme (N.N./ Sl.list 38/89, 69/97)
 • Pravilnik o tehničkim normativima za projektiranje, gradnju, pogon i održavanje plinskih kotlovnica (N.N./ Sl.list 10/90)
 • Pravilnik o temeljnim zahtjevima za opremu, zaštitne sustave i komponente namijenjene eksplozivnoj atmosferi plinova, para, maglica i prašina (NN br. 69/98)
 • Pravilnik o tehničkom nadzoru električnih postrojenja, instalacija i uređaja namijenjenih za rad u prostorima ugroženim eksplozivnom atmosferom (NN br. 69/98)
Norme i propisi, koje također koristimo, i važeći su u Hrvatskoj, a u primjeni su za sustave nužne rasvjete su:
 • HRN EN 1838:2008 en pr. Svjetlo i rasvjeta – Nužna rasvjeta
 • HRN EN 60598-2-22:2008 pr. Svjetiljke za nužnu rasvjetu
 • HRN EN 50171:2008 en pr. Centralni sustavi napajanja
 • EN 50172 - Sustavi rasvjete izlaza u nuždi
 • DIN 4844-1 - Grafički simboli
U hrvatskim propisima primjenjuje se i američki pravilnik NFPA 101/1994/E-2003, koji kod putova za izlaz u slučaju požara razlikuje: pristupni put – onaj dio puta koji vodi od najudaljenije točke u nekom prostoru do izlaza (pristup izlazu):
 • Izlaz – dio puta za izlaženje ljudi koji je od ostalih prostora građevine odvojen konstrukcijom i opremom koja osigurava zaštitu puta do udaljavanja od izlaza,
 • Put udaljavanja od izlaza – dio puta za izlaženje između izlaza i otvorene (javne) površine.
Za svaki od ovih dijelova puta za izlaženje propisuju se zahtjevi kojima ti segmenti izlaznog puta moraju udovoljavati u pogledu evakuacije u slučaju požara.

2.3. Podjela nužne rasvjete prema EN1838
Rasvjeta u nuždi, dijeli se na dvije osnovne funkcije: sigurnosnu rasvjetu i pomoćnu, odn. pričuvnu rasvjetu.
Sigurnosna rasvjeta je dio nužne rasvjete definirana da osigura siguran izlaz u slučaju ispada energ. mreže i u slučaju elementarnih nepogoda (požar, potres...). Vrste sigurnosne rasvjete prema namjeni su:

I. Sigurnosna rasvjeta za evakuacijske puteve:
 • Rasvjetljavaju i označavaju evakuacijske zone i putove, odn. označavaju sigurnosne izlaze, te PP opreme (izlazi, stubišta, vatrogasni aparati...).
II. Protupanična rasvjeta  (sig. rasv. velikih otvorenih prostora):   
 • Protupanična rasvjeta omogućuje siguran prekid operacija u visokorizičnim okruženjima, te osigurava sigurnu evakuaciju kroz evakuac. zone, te osigurava minimalnu vidljivost (npr.velike prostorije, dvorane, sportski objekti..)
III. Sigurnosna rasvjeta za radna mjesta s povećanom opasnošću:
 • Omogućuje sigurnu evakuaciju situacija, prostora i radnih površina sa visokim rizikom, te omogućuje siguran prekid rada u rizičnim procesima (zaštita osoba pri radu na opasnim strojevima, velike dvorane, sportski objekti...).
Pričuvna rasvjeta osigurava neprekinutost komercijalnih i tehničkih radova. To je najčešće opća rasvjeta specifičnih prostora, napajana iz sustava bezprekidnog napajanja (agregatska napajanja, UPS...).